• 6,9€(BE) 8,9€(NL)/GRATIS vanaf 85€(BE) 95€(NL)
 • Winkel in Antwerpen sinds 2012
 • Uniek assortiment, Persoonlijk advies

Algemene voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaatst via deze webwinkel, dan vragen we ook dat je akkoord gaat met onze algemene richtlijnen op de verkoop wat we noemen ‘algemene voorwaarden’. Zo maken we op voorhand goede afspraken, want goede afspraken moeten duidelijk zijn en vooral correct.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of – bij voorkeur - per e-mail contact met ons op:
PurrFect Design, Lange Klarenstraat 25, B-2000 Antwerpen
[email protected]

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01 juli 2021.
PurrFect Design behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


 1. Identiteit
 2. Toepasselijkheid
 3. Het aanbod
 4. De overeenkomst
 5. Herroepingsrecht (ook ‘retourneren’ genoemd)
 6. Annulering van de bestelling
 7. Levering en uitvoering
 8. Schade
 9. De prijs
 10. Verzendkosten
 11. Betaling
 12. Eigendomsvoorbehoud
 13. Afbeeldingen en specificaties
 14. Garantie
 15. Klachten
 16. Geschillen
 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 18. Gegevensbeheer

 

1. Identiteit

De juridische naam van PurrFect Design is Milaya gcv (Comm.V MILAYA), dus enkel vermelding van PurrFect Design impliceert Milaya gcv (Comm.V MILAYA).
Juridische vorm: GCV
Webwinkel: www.PurrFectDesign.be/.nl/.eu/.net/.com
Factuuradres en adres fysieke winkel: Lange Klarenstraat 25, 2000 Antwerpen, België
Telefoonnummer: +32 3 345 67 30
E-mail: [email protected] & [email protected]
BTW: BE 0830.610.505, KVK: 830610505, EORI export nummer: BE0830610505

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PurrFect Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PurrFect Design en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de link naar de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld bij het plaatsen van een bestelling online. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zoals bij een telefonische bestelling, zijn de algemene voorwaarden bij PurrFect Design in te zien en kunnen op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn ze permanent beschikbaar op de website/de webwinkel.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

3. Het aanbod

Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PurrFect Design gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PurrFect Design niet. Afwijkende kleuren van producten zijn altijd mogelijk, mede vermits ze zowel beïnvloed worden door de omgeving waarin de afbeeldingen genomen zijn, als door het apparaat en de instellingen van het apparaat waarop deze door de consument bekeken worden.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

4. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PurrFect Design onverwijld langs elektronische weg, naar het email adres opgegeven door de consument bij het plaatsen van de bestelling, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PurrFect Design passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal PurrFect Design daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

PurrFect Design kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PurrFect Design op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

PurrFect Design zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, digitaal meesturen:

het adres van de vestiging van PurrFect Design waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, de procedure voor herroeping.

 

5. Herroepingsrecht (ook ‘retourneren’ genoemd)

Bijna alle artikelen die de consument via de webwinkel bestelt, mogen binnen de 14 dagen geretourneerd worden, conform de Europese wetgeving.

De artikelen moeten onbeschadigd zijn en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking zitten. Om een artikel te kunnen retourneren of ruilen, is het verplicht om je ordernummer of factuurnummer te kunnen voorleggen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten in gebruik genomen zijn.

De consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor producten die voor hem of haar op maat werden gemaakt.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Enkel voldoende gefrankeerde en degelijk verpakte retours worden door ons in ontvangst genomen.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de terugstorting van dit bedrag gebeuren via de betaalmethode die de consument gebruikte voor de betaling van de bestelling. Voor consumenten buiten de EU gebeurt dit dan via PayPal.

 

6. Annulering van de bestelling

De consument kan, zonder boete of opgave van redenen, zijn bestelling annuleren, mits ze nog niet verzonden zijn. Zodra uw verzoek tot annulering door PurrFect Design bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Uitzondering zijn bestelling van artikelen die op bestelling geproduceerd worden. Indien de productie reeds te ver gevorderd is, kan deze in vele gevallen niet meer geannuleerd worden en valt deze onder 'herroepingsrecht' (ook ‘retourneren’ genoemd). Meer informatie: zie punt ‘herroepingsrecht’

Indien de consument de bestelling reeds betaalde, zal PurrFect Design het betaalde bedrag binnen de veertien (14) dagen terugbetalen via de betaalmethode die de consument gebruikte voor de betaling van de bestelling. Voor consumenten buiten de EU gebeurt dit dan via PayPal.

Eens de bestelling verzonden is, kan de consument deze niet meer annuleren. Dan valt deze onder 'herroepingsrecht' (ook ‘retourneren’ genoemd).

PurrFect Design behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en/of te annuleren. Ook in het geval van overmacht behoudt PurrFect Design het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat PurrFect Design gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

7. Levering en uitvoering

PurrFect Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PurrFect Design opgegeven heeft bij het plaatsen van de online bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dit adres volledig en correct door te geven tijdens het plaatsen van de bestelling. Eens de bestelling verwerkt is, kan het adres ook niet meer aangepast worden. Komt een bestelling retour naar ons naar aanleiding van een fout of onvolledigheid in het door de consument opgegeven adres, zullen wij de retourkost die de verzenddienst aanrekent voor onze rekening nemen, maar niet de kosten voor her-verzending naar de consument.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn dan wordt u gecontacteerd en wordt de bestelling alsnog zo snel mogelijk geleverd.

PurrFect Design is niet verantwoordelijk als blijkt dat de fabrikant of groothandel dit product stopzette of – al dan niet tijdelijk - niet kan leveren. De consument krijgt in dat geval de volstortte betaling voor dit product teruggestort.

PurrFect Design streeft er naar de bestelling binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden, tenzij anders aangegeven bij het product.

Bestellingen worden verzonden van zodra compleet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

8. Schade

De producten worden met zorg verzonden, toch kan het voorkomen dat een product beschadigd is. Indien de consument schade vaststelt, mag het betreffende product uiteraard niet in gebruik genomen worden en dient het bewaard te worden in de oorspronkelijke verpakking. 

De consument neemt dan binnen de 5 dagen na ontvangst contact met PurrFect Design op, via e-mail of schriftelijk, met vermelding van het order- of factuurnummer, met welk product er een probleem is, de beschrijving van het probleem en bij voorkeur met foto van de schade.

PurrFect Design zorgt vervolgens voor een gepaste oplossing. Indien het retourneren van het product met schade nodig is, dan zal PurrFect Design de retourkosten vergoeden.

 

9. De prijs

Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

Aanbiedingen gelden zolang zij op de webwinkel bestelbaar zijn. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

PurrFect Design is een Belgisch bedrijf, dus de prijzen worden standaard onder het Belgische BTW tarief getoond in de webwinkel.

Bestelt de consument vanuit een ander EU land dan België, dan wordt het BTW tarief van dat land toegepast, conform de EU e-commerce btw-reglementering dd 1/7/21.

De BTW tarieven van het EU land van de consument, of van het land naar waar de consument de goederen wil laten verzenden, worden automatisch getoond in de webwinkel van zodra de consument inlogt of – indien de consument nog geen account heeft – van zodra de consument onderaan de winkelwagen aangeeft naar welke EU land de goederen dienen verzonden te worden. M.a.w. van zodra de consument in de webwinkel duidelijk maakt dat hij of zij zich in een ander EU land bevindt dan België, of het naar een andere EU land wil laten verzenden.

PurrFect Design verzendt buiten België naar volgende EU landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Griekenland, Denemarken, Finland, Zweden, Spanje, Italië, Portugal, Oostenrijk, Ierland, Polen, Hongarije, Estland, Litouwen en Letland.

Bestelt de consument vanuit een land buiten EU, dan valt dit onder 'export' en wordt de BTW automatisch verlegd bij het afronden van de bestelling. Eventuele import en/of douanekosten en lokale BTW van toepassing voor import in het land van de consument, zullen door de lokale douane bepaald worden, en door de consument te betalen zijn. PurrFect Design heeft geen invloed op en geen inzage in de verschillende regelgevingen en voorschriften betreffende import in het land van de consument en zijn niet verantwoordelijk voor acties of kosten die daaruit kunnen voortvloeien.
PurrFect Design handelt onder Incoterm® DAP.

PurrFect Design verzendt buiten EU naar Zwitserland, Noorwegen, US, Canada, Rusland (= opgeschort), Japan, Hong Kong, Taiwan, China, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bestelt de consument als bedrijf buiten België, maar binnen EU, dan wordt de BTW automatisch verlegd bij het afronden van de bestelling. De consument dient daarvoor zijn geldig BTW nummer in te geven bij de aanmaak van het account. Indien het BTW nummer niet geldig blijkt, zal PurrFect Design de bestelling annuleren of de verschuldigde BTW alsnog aanrekenen. De consumenten-voorwaarden vervallen door als bedrijf te bestellen.

 

10. Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet in de productprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten voor de bestelling worden onderaan de winkelwagen getoond, voor het afronden van de bestelling.

Voor verzending binnen België en naar Nederland neemt PurrFect Design altijd minstens een aandeel van de verzendkosten voor haar rekening. Daardoor zijn de maximale verzendkosten binnen België en Nederland tot een vast bedrag per land beperkt. Voor bestellingen > 85 euro, neemt PurrFect Design zelfs de volledige verzendkosten voor haar rekening, tenzij vooraf anders overeengekomen met de consument.

Voor verzendingen naar andere landen, worden de kosten automatisch berekent naar aanleiding van het gewicht van de bestelling en de door de consument aangegeven bestemming.

Indien de consument voor kleine zendingen de optie "verzending zonder tracking" kiest, kan de zending niet getraceerd worden, en is PurrFect Design niet verantwoordelijk voor verlies van de zending door de shipper/verzenddienst. PurrFect Design raadt dan ook altijd aan voor normale verzending te kiezen, dus met tracering.

 

11. Betaling

Volgende betaalmethodes zijn mogelijk voor bestellingen in de webwinkel:

- Bankoverschrijving (gratis)
- IDEAL (NL), Bancontact/Mister Cash (BE) (gratis)
- PayPal, mits deelname in de Paypal Fee

 

12. Eigendomsvoorbehoud

De al dan niet geleverde producten blijven eigendom van PurrFect Design, totdat de verplichtingen tov PurrFect Design door de consument voldaan zijn.

Bestellingen worden pas verzonden na het volstorten van het orderbedrag. Indien hier - om welke reden ook - per uitzondering wordt van afgeweken, dient de betaling binnen de 15 dagen volstort te worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, blijven de goederen eigendom van PurrFect Design. De vordering van het orderbedrag zal overgedragen worden aan een incassobureau, tenzij de goederen* ongebruikt, in perfecte staat en in de originele verpakking door de koper binnen de 30 dagen terug worden overgedragen aan PurrFect Design (Milaya gcv). De kosten verbonden aan het inschakelen van het incassobureau zijn voor rekening van de consument.

* dit is enkel mogelijk voor goederen die niet op maat of bestelling van de consument werden vervaardigd en geleverd binnen EU.

 

13. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren, op de webwinkel van PurrFect Design zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Desalniettemin tracht PurrFect Design steeds alles zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven en te beschrijvingen. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van deze webwinkel of website die eigendom zijn van PurrFect Design zonder onze schriftelijke toestemming hiervoor.

 

14. Garantie

PurrFect Design garandeert dat de door hen geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan de consument geleverde product, indien gebruikt door en waarvoor deze bedoeld zijn.

De garantietermijn van PurrFect Design komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf, zonder voorafgaandelijk overleg met PurrFect Design heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden, of omstandigheden waarvoor het product niet bedoeld is, zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van PurrFect Design en/of op de verpakking behandeld zijn;

- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

15. Klachten

PurrFect Design beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PurrFect Design.

Bij PurrFect Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PurrFect Design binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient PurrFect Design in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

16. Geschillen

Op overeenkomsten tussen PurrFect Design en de consument, alsook producten en activiteiten of diensten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in een ander land.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

18. Gegevensbeheer

Bepaalde acties op PurrFectDesign.be/.nl/.eu/.net/.com, zoals de inschrijving op de nieuwsbrief en het plaatsen van een bestelling, vereisen de invoering van persoonlijke gegevens.

Door deze persoonlijke gegevens in te voeren gaat de consument ermee akkoord dat wij deze gegevens in onze database opslaan.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden en schrijft de consument zich in voor de nieuwsbrieven van PurrFect Design en KattenGedragsTherapeut.be. De consument kan te allen tijde uitschrijven uit de nieuwsbrieven.

De door de consument ingevoerde gegevens zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Deze gegevens worden niet verkocht, geruild of beschikbaar gesteld aan derden. Ze kunnen wel gebruikt worden voor informatieve communicatie omtrent uw bestelling of omtrent de activiteiten van PurrFect Design.

PurrFect Design behoudt zich ook het recht om deze regel te breken wanneer zij door een overheidsinstantie verplicht wordt.

Kiest de consument ervoor een review te schrijven, is de consument vrij uw naam of ander andere persoonlijke gegevens al dan niet toe te voegen. PurrFect Design behoudt het recht reviews niet te publiceren indien ze door hen als ongepast worden beoordeeld.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de consument worden opgeslagen op hun computer en worden gebruikt om hem te herkennen bij een volgend bezoek. Dit is een automatisch proces, waarbij de consument zelf de keuze heeft wel of niet cookies te aanvaarden bij het eerste bezoek aan de webwinkel. Tevens kan de consument indien gewenst ten allen tijde zijn of haar browser zo instellen dat tijdens het bezoek op de webwinkel geen cookies opgeslagen worden, ongeacht de gemaakte keuze bij het eerste bezoek.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »